RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, iż:

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA "BLAMED” Sp. z o. o., 42-290 BLACHOWNIA UL. SIENKIEWICZA 4, TEL.: 343-270-378.
 2. Celem zbierania danych osobowych jest tworzenie, prowadzenie dokumentacji medycznej wewnętrznej i zewnętrznej.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji świadczeń medycznych. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa dalsza  realizacja świadczenia usług medycznych.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu osobom trzecim. Odbiorcami danych jest nasza Przychodnia oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego oraz o instytucji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Inspektor danych osobowych
mgr Anita Lewandowska


OBOWIĄZKI INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH
W NIEPUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
PRZYCHODNI LEKARSKIEJ "BLAMED" SP. Z O. O.
SPRAWUJE mgr ANITA LEWANDOWSKA

 1. Na podstawie art. 37 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych Dz.U z  dnia 10 maja 2018 r. poz 1000.
 3. Inne przepisy jak:
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika praw Pacjenta, a w szczególności przepisy rozdziału 7.
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Kontakt

ul. Henryka Sienkiewicza 4
42-290 Blachownia

Poniedziałek - Piątek: 8.00 - 18.00
Soboty, Niedziele, Święta: nieczynne

Telefony: 34 327-03-78, 36 366-96-85,
798-336-346

© NZOZ BLAMED Sp. z o.o.
Free Joomla! templates by AgeThemes

 Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.